anscheinend einige inzifierungen, brauche hilfe

Dieses Thema anscheinend einige inzifierungen, brauche hilfe im Forum "Viren, Trojaner, Spyware etc." wurde erstellt von g46ri31, 17. Juni 2006.

Thema: anscheinend einige inzifierungen, brauche hilfe hallo, ich denke ich hab mir einige sehr unschöne programme eingefangen habe und jetzt bräuchte ich mal hilfe um a)...

 1. hallo,
  ich denke ich hab mir einige sehr unschöne programme eingefangen habe und jetzt bräuchte ich mal hilfe um
  a) zu wissen wie groß der schaden ist bzw ob es reperabel ist
  b) wenn man es wieder richten kann wie das am besten geht

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 19:16:43, on 17.06.2006
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:WINDOWSSystem32smss.exe
  C:WINDOWSsystem32winlogon.exe
  C:WINDOWSsystem32services.exe
  C:WINDOWSsystem32lsass.exe
  C:WINDOWSsystem32Ati2evxx.exe
  C:WINDOWSsystem32svchost.exe
  C:WINDOWSSystem32svchost.exe
  C:programmeGemeinsame DateienSymantec SharedccSetMgr.exe
  C:programmeGemeinsame DateienSymantec SharedccEvtMgr.exe
  C:programmeGemeinsame DateienSymantec SharedSNDSrvc.exe
  C:programmeGemeinsame DateienSymantec SharedSPBBCSPBBCSvc.exe
  C:programmeGemeinsame DateienSymantec SharedCCPD-LCsymlcsvc.exe
  C:WINDOWSsystem32spoolsv.exe
  C:WINDOWSsystem32Ati2evxx.exe
  C:WINDOWSExplorer.EXE
  C:OfficeScan NTpccntmon.exe
  C:programmeJavajre1.5.0_06injusched.exe
  C:programmeLogitechVideoLogiTray.exe
  C:programmeSymantecLiveUpdateALUSchedulerSvc.exe
  C:programmeATI TechnologiesATI.ACEcli.exe
  C:programmeGemeinsame DateienSymantec SharedccApp.exe
  C:WINDOWSsystem32ctfmon.exe
  C:program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramLogitechDesktopMessenger.exe
  C:programmeGemeinsame DateienMicrosoft SharedVS7Debugmdm.exe
  C:programmeNorton AntiVirus
  avapsvc.exe
  C:programmeNorton AntiVirusIWPNPFMntor.exe
  C:programmeLogitechVideoFxSvr2.exe
  C:OfficeScan NTOfcPfwSvc.exe
  C:WINDOWSSystem32svchost.exe
  C:OfficeScan NT mlisten.exe
  C:programmeATI TechnologiesATI.ACEcli.exe
  C:programmeATI TechnologiesATI.ACEcli.exe
  C:programmeGemeinsame DateienSymantec SharedSecurity ConsoleNSCSRVCE.EXE
  C:WINDOWSTEMPPK6E9.EXE
  C:programmeMessengermsmsgs.exe
  C:program FilesHijackThis.exe

  [br][br]Erstellt am: 17.06.06 um 19:24:32[hr][br]R0 - HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Start Page = http://www.uboot.com/
  R1 - HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerSearchURL,(Default) = http://search.qsrch.com/
  R1 - HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionInternet Settings,ProxyOverride = localhost
  R3 - Default URLSearchHook is missing
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:programmeAdobeAcrobat 7.0ActiveXAcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: Quick! - {4E7BD74F-2B8D-469E-C0FF-FD67B79CAF2C} - C:programmequickbarquickbar.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:programmeJavajre1.5.0_06inssv.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {A8F38D8D-E480-4D52-B7A2-731BB6995FDD} - C:programmeNorton AntiVirusNavShExt.dll
  O2 - BHO: TGTSoft Explorer Toolbar Changer - {C333CF63-767F-4831-94AC-E683D962C63C} - C:programmeTGTSoftStyleXPTGT_BHO.dll
  O3 - Toolbar: Quick! - {4E7BD74F-2B8D-469E-C0FF-FD67B79CAF2C} - C:programmequickbarquickbar.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {C4069E3A-68F1-403E-B40E-20066696354B} - C:programmeNorton AntiVirusNavShExt.dll
  O4 - HKLM..Run: [OfficeScanNT Monitor] C:OfficeScan NTpccntmon.exe -HideWindow
  O4 - HKLM..Run: [ATIPTA] C:programmeATI TechnologiesATI Control Panelatiptaxx.exe
  O4 - HKLM..Run: [SunJavaUpdateSched] C:programmeJavajre1.5.0_06injusched.exe
  O4 - HKLM..Run: [LogitechVideoRepair] C:programmeLogitechVideoISStart.exe
  O4 - HKLM..Run: [LogitechVideoTray] C:programmeLogitechVideoLogiTray.exe
  O4 - HKLM..Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd
  O4 - HKLM..Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
  O4 - HKLM..Run: [ALi5289] C:programmeULI5289ALi5289.exe
  O4 - HKLM..Run: [ATICCC] C:programmeATI TechnologiesATI.ACEcli.exe runtime -Delay
  O4 - HKLM..Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:WINDOWSsystem32NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM..Run: [ccApp] C:programmeGemeinsame DateienSymantec SharedccApp.exe
  O4 - HKCU..Run: [STYLEXP] C:programmeTGTSoftStyleXPStyleXP.exe -Hide
  O4 - HKCU..Run: [ctfmon.exe] C:WINDOWSsystem32ctfmon.exe
  O4 - HKCU..Run: [LDM] C:program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramLogitechDesktopMessenger.exe
  O4 - HKCU..Run: [LogitechSoftwareUpdate] C:programmeLogitechVideoManifestEngine.exe boot
  O4 - HKCU..Run: [updateMgr] C:programmeAdobeAcrobat 7.0ReaderAdobeUpdateManager.exe AcRdB7_0_7 -reboot 1
  O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger Agent.lnk = C:program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramLDMConf.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:programmeMicrosoft OfficeOffice10OSA.EXE
  O8 - Extra context menu item: Nach Microsoft &Excel exportieren - res://C:pROGRA~1MICROS~2Office10EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:programmeJavajre1.5.0_06inssv.dll
  O9 - Extra->Tools' menuitem: Sun Java Konsole - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:programmeJavajre1.5.0_06inssv.dll
  O9 - Extra button: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:programmeICQLiteICQLite.exe
  O9 - Extra->Tools' menuitem: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:programmeICQLiteICQLite.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:programmeMessengermsmsgs.exe
  O9 - Extra->Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:programmeMessengermsmsgs.exe
  O16 - DPF: RaptisoftGameLoader - http://www.miniclip.com/hamsterball/raptisoftgameloader.cab
  O16 - DPF: {00134F72-5284-44F7-95A8-52A619F70751} (ObjWinNTCheck Class) - https://ntserver04/officescan/console/ClientInstall/WinNTChk.cab
  O16 - DPF: {08D75BB0-D2B5-11D1-88FC-0080C859833B} (OfficeScan Corp Edition Web-Deployment SetupINICtrl Class) - https://ntserver04/officescan/console/ClientInstall/setupini.cab
  O16 - DPF: {08D75BC1-D2B5-11D1-88FC-0080C859833B} (OfficeScan Corp Edition Web-Deployment SetupCtrl Class) - https://ntserver04/officescan/console/ClientInstall/setup.cab
  O16 - DPF: {35C3D91E-401A-4E45-88A5-F3B32CD72DF4} (Encrypt Class) - https://ntserver04/officescan/console/html/AtxEnc.cab
  O16 - DPF: {3FE16C08-D6A7-4133-84FC-D5BFB4F7D886} (WebGameLoader Class) - http://www.miniclip.com/ricochet/ReflexiveWebGameLoader.cab
  O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://spaces.msn.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab
  O16 - DPF: {5EFE8CB1-D095-11D1-88FC-0080C859833B} (OfficeScan Corp Edition Web-Deployment ObjRemoveCtrl Class) - https://ntserver04/officescan/console/ClientInstall/RemoveCtrl.cab
  O16 - DPF: {70BA88C8-DAE8-4CE9-92BB-979C4A75F53B} (GSDACtl Class) - http://launch.gamespyarcade.com/software/launch/alaunch.cab
  O16 - DPF: {8FA9D107-547B-4DBC-9D88-FABD891EDB0A} - http://playroom.icq.com/odyssey_web11.cab
  O16 - DPF: {BDEE1959-AB6B-4745-A29B-F492861102CC} -
  O16 - DPF: {DF780F87-FF2B-4DF8-92D0-73DB16A1543A} (PopCapLoader Object) - http://arcade.icq.com/carlo/zuma/popcaploader_v5.cab
  O18 - Protocol: bw+0 - {8D78C3E9-8578-48BC-A1E1-A16AC27BEEC5} - C:program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bw+0s - {8D78C3E9-8578-48BC-A1E1-A16AC27BEEC5} - C:program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bw-0 - {8D78C3E9-8578-48BC-A1E1-A16AC27BEEC5} - C:program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bw-0s - {8D78C3E9-8578-48BC-A1E1-A16AC27BEEC5} - C:program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bw00 - {8D78C3E9-8578-48BC-A1E1-A16AC27BEEC5} - C:program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bw00s - {8D78C3E9-8578-48BC-A1E1-A16AC27BEEC5} - C:program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bw10 - {8D78C3E9-8578-48BC-A1E1-A16AC27BEEC5} - C:program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bw10s - {8D78C3E9-8578-48BC-A1E1-A16AC27BEEC5} - C:program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bw20 - {8D78C3E9-8578-48BC-A1E1-A16AC27BEEC5} - C:program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bw20s - {8D78C3E9-8578-48BC-A1E1-A16AC27BEEC5} - C:program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bw30 - {8D78C3E9-8578-48BC-A1E1-A16AC27BEEC5} - C:program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bw30s - {8D78C3E9-8578-48BC-A1E1-A16AC27BEEC5} - C:program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bw40 - {8D78C3E9-8578-48BC-A1E1-A16AC27BEEC5} - C:program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bw40s - {8D78C3E9-8578-48BC-A1E1-A16AC27BEEC5} - C:program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bw50 - {8D78C3E9-8578-48BC-A1E1-A16AC27BEEC5} - C:program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bw50s - {8D78C3E9-8578-48BC-A1E1-A16AC27BEEC5} - C:program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bw60 - {8D78C3E9-8578-48BC-A1E1-A16AC27BEEC5} - C:program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bw60s - {8D78C3E9-8578-48BC-A1E1-A16AC27BEEC5} - C:program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bw70 - {8D78C3E9-8578-48BC-A1E1-A16AC27BEEC5} - C:program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bw70s - {8D78C3E9-8578-48BC-A1E1-A16AC27BEEC5} - C:program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bw80 - {8D78C3E9-8578-48BC-A1E1-A16AC27BEEC5} - C:program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bw80s - {8D78C3E9-8578-48BC-A1E1-A16AC27BEEC5} - C:program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bw90 - {8D78C3E9-8578-48BC-A1E1-A16AC27BEEC5} - C:program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bw90s - {8D78C3E9-8578-48BC-A1E1-A16AC27BEEC5} - C:program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bwa0 - {8D78C3E9-8578-48BC-A1E1-A16AC27BEEC5} - C:program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bwa0s - {8D78C3E9-8578-48BC-A1E1-A16AC27BEEC5} - C:program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bwb0 - {8D78C3E9-8578-48BC-A1E1-A16AC27BEEC5} - C:program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bwb0s - {8D78C3E9-8578-48BC-A1E1-A16AC27BEEC5} - C:program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bwc0 - {8D78C3E9-8578-48BC-A1E1-A16AC27BEEC5} - C:program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bwc0s - {8D78C3E9-8578-48BC-A1E1-A16AC27BEEC5} - C:program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bwd0 - {8D78C3E9-8578-48BC-A1E1-A16AC27BEEC5} - C:program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bwd0s - {8D78C3E9-8578-48BC-A1E1-A16AC27BEEC5} - C:program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bwe0 - {8D78C3E9-8578-48BC-A1E1-A16AC27BEEC5} - C:program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bwe0s - {8D78C3E9-8578-48BC-A1E1-A16AC27BEEC5} - C:program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bwf0 - {8D78C3E9-8578-48BC-A1E1-A16AC27BEEC5} - C:program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bwf0s - {8D78C3E9-8578-48BC-A1E1-A16AC27BEEC5} - C:program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bwfile-8876480 - {9462A756-7B47-47BC-8C80-C34B9B80B32B} - C:program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramGAPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bwg0 - {8D78C3E9-8578-48BC-A1E1-A16AC27BEEC5} - C:program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bwg0s - {8D78C3E9-8578-48BC-A1E1-A16AC27BEEC5} - C:program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bwh0 - {8D78C3E9-8578-48BC-A1E1-A16AC27BEEC5} - C:program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bwh0s - {8D78C3E9-8578-48BC-A1E1-A16AC27BEEC5} - C:program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bwi0 - {8D78C3E9-8578-48BC-A1E1-A16AC27BEEC5} - C:program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bwi0s - {8D78C3E9-8578-48BC-A1E1-A16AC27BEEC5} - C:program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bwj0 - {8D78C3E9-8578-48BC-A1E1-A16AC27BEEC5} - C:program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bwj0s - {8D78C3E9-8578-48BC-A1E1-A16AC27BEEC5} - C:program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bwk0 - {8D78C3E9-8578-48BC-A1E1-A16AC27BEEC5} - C:program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bwk0s - {8D78C3E9-8578-48BC-A1E1-A16AC27BEEC5} - C:program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bwl0 - {8D78C3E9-8578-48BC-A1E1-A16AC27BEEC5} - C:program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bwl0s - {8D78C3E9-8578-48BC-A1E1-A16AC27BEEC5} - C:program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bwm0 - {8D78C3E9-8578-48BC-A1E1-A16AC27BEEC5} - C:program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bwm0s - {8D78C3E9-8578-48BC-A1E1-A16AC27BEEC5} - C:program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bwn0 - {8D78C3E9-8578-48BC-A1E1-A16AC27BEEC5} - C:program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bwn0s - {8D78C3E9-8578-48BC-A1E1-A16AC27BEEC5} - C:program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bwo0 - {8D78C3E9-8578-48BC-A1E1-A16AC27BEEC5} - C:program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bwo0s - {8D78C3E9-8578-48BC-A1E1-A16AC27BEEC5} - C:program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bwp0 - {8D78C3E9-8578-48BC-A1E1-A16AC27BEEC5} - C:program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bwp0s - {8D78C3E9-8578-48BC-A1E1-A16AC27BEEC5} - C:program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bwq0 - {8D78C3E9-8578-48BC-A1E1-A16AC27BEEC5} - C:program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bwq0s - {8D78C3E9-8578-48BC-A1E1-A16AC27BEEC5} - C:program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bwr0 - {8D78C3E9-8578-48BC-A1E1-A16AC27BEEC5} - C:program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bwr0s - {8D78C3E9-8578-48BC-A1E1-A16AC27BEEC5} - C:program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bws0 - {8D78C3E9-8578-48BC-A1E1-A16AC27BEEC5} - C:program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bws0s - {8D78C3E9-8578-48BC-A1E1-A16AC27BEEC5} - C:program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bwt0 - {8D78C3E9-8578-48BC-A1E1-A16AC27BEEC5} - C:program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bwt0s - {8D78C3E9-8578-48BC-A1E1-A16AC27BEEC5} - C:program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bwu0 - {8D78C3E9-8578-48BC-A1E1-A16AC27BEEC5} - C:program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bwu0s - {8D78C3E9-8578-48BC-A1E1-A16AC27BEEC5} - C:program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bwv0 - {8D78C3E9-8578-48BC-A1E1-A16AC27BEEC5} - C:program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bwv0s - {8D78C3E9-8578-48BC-A1E1-A16AC27BEEC5} - C:program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bww0 - {8D78C3E9-8578-48BC-A1E1-A16AC27BEEC5} - C:program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bww0s - {8D78C3E9-8578-48BC-A1E1-A16AC27BEEC5} - C:program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bwx0 - {8D78C3E9-8578-48BC-A1E1-A16AC27BEEC5} - C:program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bwx0s - {8D78C3E9-8578-48BC-A1E1-A16AC27BEEC5} - C:program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bwy0 - {8D78C3E9-8578-48BC-A1E1-A16AC27BEEC5} - C:program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bwy0s - {8D78C3E9-8578-48BC-A1E1-A16AC27BEEC5} - C:program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bwz0 - {8D78C3E9-8578-48BC-A1E1-A16AC27BEEC5} - C:program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bwz0s - {8D78C3E9-8578-48BC-A1E1-A16AC27BEEC5} - C:program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:programmeGemeinsame DateienMicrosoft SharedHelphxds.dll
  O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:pROGRA~1MSNMES~1msgrapp.dll (file missing)
  O18 - Protocol: offline-8876480 - {8D78C3E9-8578-48BC-A1E1-A16AC27BEEC5} - C:program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll
  [br][br]Erstellt am: 17.06.06 um 19:26:47[hr][br]O20 - Winlogon Notify: RegCompact - C:WINDOWSSYSTEM32RegCompact.dll
  O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:WINDOWSSYSTEM32WgaLogon.dll
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:WINDOWSsystem32Ati2evxx.exe
  O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:WINDOWSsystem32ati2sgag.exe
  O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:programmeSymantecLiveUpdateALUSchedulerSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:programmeGemeinsame DateienSymantec SharedccEvtMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:programmeGemeinsame DateienSymantec SharedccSetMgr.exe
  O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:pROGRA~1SymantecLIVEUP~1LUCOMS~1.EXE
  O23 - Service: SQL Server (SQLEXPRESS) (MSSQL$SQLEXPRESS) - Unknown owner - C:programmeMicrosoft SQL ServerMSSQL.1MSSQLBinnsqlservr.exe -sSQLEXPRESS (file missing)
  O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:programmeNorton AntiVirus
  avapsvc.exe
  O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - C:programmeNorton AntiVirusIWPNPFMntor.exe
  O23 - Service: Norton Protection Center Service (NSCService) - Symantec Corporation - C:programmeGemeinsame DateienSymantec SharedSecurity ConsoleNSCSRVCE.EXE
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:WINDOWSsystem32
  vsvc32.exe
  O23 - Service: OfficeScanNT Personal Firewall (OfcPfwSvc) - Trend Micro Inc. - C:OfficeScan NTOfcPfwSvc.exe
  O23 - Service: Symantec AVScan (SAVScan) - Symantec Corporation - C:programmeNorton AntiVirusSAVScan.exe
  O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - PC Tools Research Pty Ltd - G:SpieleSpyware Doctorsdhelp.exe
  O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:programmeGemeinsame DateienSymantec SharedSNDSrvc.exe
  O23 - Service: SPBBCSvc - Symantec Corporation - C:programmeGemeinsame DateienSymantec SharedSPBBCSPBBCSvc.exe
  O23 - Service: StyleXPService - Unknown owner - C:programmeTGTSoftStyleXPStyleXPService.exe
  O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:programmeGemeinsame DateienSymantec SharedCCPD-LCsymlcsvc.exe
  O23 - Service: OfficeScanNT Listener (tmlisten) - Trend Micro Inc. - C:OfficeScan NT mlisten.exe  ich bedanke mich im vorraus für die hilfe,
  glg
  Gabriel

  (P.S.: tut mir leid wegen dem dreifachpost nur alles hat nicht reingepasst)
   
 2. Bitte das Abarbeiten; Erste Hilfe bei unbekannter Malware, Hijacker, Viren, Backdoor, Würmer und co ---> http://www.rokop-security.de/index.php?showtopic=3867 Bitte halte dich genau an diese Anleitung.

  Wie kommst du drauf das du dir Malware eingefangen hast ???

  snowbird
   
 3. naja, ich hab schon seit längerem vermutet dass irgendwas nicht so recht stimmt, da das system zunehmend langsamer wurde, habe aber vermutet dass das an den vielen spielen usw liegt.
  gestern habe ich mir aber dann doch was gröberes eingefangen, da plötzlich mein virenscanner einfach beendet wurde und der taskmanager plus registry durch den administrator gesperrt wurden desshalb hab ich die vermutung.
   
 4. das liegt vermutlich daran, dass den text der log files ins word kopirt hab um den text aufteilen zu können, wegen den 20000 zeichen maximale beitragslänge. zumindest nehme ich das an.

  danke schon mal für die links! denke alles läuft wieder relativ normal.

  glg
   
 5. Willst du hier Hifestellung bekommen, oder nicht ???

  Hast du mal meinen Tipp bevolgt ?

  Warum postest wie auch verlangt worden ist ein kommplettes HijackThis Log ....?

  snowbird
   
 6. ja.
  ich hab das abgearbeitet was in dem link stand den du mir gegeben hast und dann hab ich wieder meinen taskmanager so hinbekommen das er funktioniert.
  die dritte frage verstehe ich nicht
   
 7. Also konntest du Malware von deinen Rechner entfernen, und jetzt leuft dein System wieder ?

  snowbird
   
 8. ja, alles is wieder im reinen. und weitere probleme sind bis jetzt nicht aufgetreten.
  danke für die schnelle hilfe und den guten link.
   
 9. Ok, dann ist es ja in Ordnung :1

  snowbird
   
Die Seite wird geladen...

anscheinend einige inzifierungen, brauche hilfe - Ähnliche Themen

Forum Datum
PC anscheinend defekt. Hardware 19. Juli 2009
anscheinend wird einem hier nicht geholfen...Schade... Microsoft Office Suite 9. Jan. 2007
soundtreiber fehlen anscheinend, windows zeigt keine fehler im gerätemanager an! Windows XP Forum 15. Dez. 2006
IE löscht die history anscheinend nicht richtig Windows XP Forum 8. Juni 2004
Positionseinstellungen: "Einige Einstellungen werden von Ihrer Organisation verwaltet" ???? Windows 10 Forum 20. Feb. 2016