Re: WinFixer 2005

Dieses Thema Re: WinFixer 2005 im Forum "Windows XP Forum" wurde erstellt von NemrA, 11. Dez. 2005.

Thema: Re: WinFixer 2005 Ich setze mein Logfile auch ma rein mit nem guten gewissen das ihr mir helfen werdet ;) ;) Könnt ihr mir vielleichtt...

 1. Ich setze mein Logfile auch ma rein mit nem guten gewissen das ihr mir helfen werdet ;) ;)
  Könnt ihr mir vielleichtt zusätzlich sagen was ihr unter dem Logfile findet damit ich mir später selber helfen kann??
  vielen dank im voraus

  NemrA

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 13:21:58, on 11.12.2005
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE
  C:\PROGRAMME\AVPERSONAL\AVGUARD.EXE
  C:\Programme\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\LVCOMSX.EXE
  C:\WINDOWS\System32\LXSUPMON.EXE
  C:\Programme\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe
  C:\Programme\AVPersonal\AVGNT.EXE
  C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe
  D:\Programme\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe
  C:\Programme\SurfAccuracy\SAcc.exe
  D:\Programme\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe
  D:\Programme\DAEMON Tools\daemon.exe
  C:\Programme\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\Programme\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Dokumente und Einstellungen\Ronaldinho\Desktop\lala\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.sport1.de/
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Programme\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: URLLink - {4A2AACF3-ADF6-11D5-98A9-00E018981B9E} - C:\Programme\NewDotNet\newdotnet6_98.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\Programme\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\System32\LVCOMSX.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [LXSUPMON] C:\WINDOWS\System32\LXSUPMON.EXE RUN
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Programme\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [AVGCtrl] C:\Programme\AVPersonal\AVGNT.EXE /min
  O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] D:\Programme\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [SurfAccuracy] C:\Programme\SurfAccuracy\SAcc.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] D:\Programme\iTunes\iTunesHelper.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] D:\Programme\QuickTime\qttask.exe -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [New.net Startup] rundll32 C:\PROGRA~1\NEWDOT~1\NEWDOT~2.DLL,ClientStartup -s
  O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] D:\Programme\DAEMON Tools\daemon.exe -lang 1033
  O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader - Schnellstart.lnk = D:\Programme\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O8 - Extra context menu item: Alles mit FlashGet laden - C:\Programme\FlashGet\jc_all.htm
  O8 - Extra context menu item: Mit FlashGet laden - C:\Programme\FlashGet\jc_link.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Programme\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll
  O9 - Extra->Tools' menuitem: Sun Java Konsole - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Programme\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll
  O9 - Extra button: Recherchieren - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Programme\ICQLite\ICQLite.exe
  O9 - Extra->Tools' menuitem: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Programme\ICQLite\ICQLite.exe
  O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe
  O9 - Extra->Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programme\Messenger\MSMSGS.EXE
  O9 - Extra->Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programme\Messenger\MSMSGS.EXE
  O10 - Hijacked Internet access by New.Net
  O10 - Hijacked Internet access by New.Net
  O10 - Hijacked Internet access by New.Net
  O10 - Hijacked Internet access by New.Net
  O10 - Hijacked Internet access by New.Net
  O15 - Trusted Zone: http://ny.contentmatch.net (HKLM)
  O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab31267.cab
  O16 - DPF: {0D62A517-E7C6-4E1F-A577-07D4AC549A48} (Progetto1.int_ver32) - http://advnt01.com/dialer/int_ver32b.CAB
  O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab31267.cab
  O16 - DPF: {15AD6789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://static.windupdates.com/cab/MediaAccessVerisign/ie/bridge-c361.cab
  O16 - DPF: {4C39376E-FA9D-4349-BACC-D305C1750EF3} (EPUImageControl Class) - http://tools.ebayimg.com/eps/wl/activex/EPUWALControl_v1-0-3-24.cab
  O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://spaces.msn.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1120748762671
  O16 - DPF: {7C559105-9ECF-42B8-B3F7-832E75EDD959} (Installer Class) - http://www.tbcode.com/ist/softwares/v4.0/0006_cracks.cab
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
  O16 - DPF: {8FCDF9D9-A28B-480F-8C3D-581F119A8AB8} (MediaGatewayX) - http://static.zangocash.com/cab/Zango/ie/bridge-c8.cab
  O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab
  O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab32846.cab
  O16 - DPF: {D719897A-B07A-4C0C-AEA9-9B663A28DFCB} (iTunesDetector Class) - http://ax.phobos.apple.com.edgesuite.net/detection/ITDetector.cab
  O16 - DPF: {EE8B6D5F-FEF2-11D0-B13F-00A024798EF3} (Microsoft Search Settings Control) - http://lg.home.microsoft.com/search/lobby/searchsettings.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{9B33D9AF-412D-4420-9D5E-B3319529FEBF}: NameServer = 213.168.112.60 194.8.194.60
  O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll (file missing)
  O20 - AppInit_DLLs: MsgPlusLoader.dll
  O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
  O23 - Service: AntiVir Service (AntiVirService) - H+BEDV Datentechnik GmbH - C:\PROGRAMME\AVPERSONAL\AVGUARD.EXE
  O23 - Service: AntiVir Update (AVWUpSrv) - H+BEDV Datentechnik GmbH, Germany - C:\Programme\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Programme\Gemeinsame Dateien\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Programme\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
   
Die Seite wird geladen...

Re: WinFixer 2005 - Ähnliche Themen

Forum Datum
WinFixer 2005 Viren, Trojaner, Spyware etc. 29. Nov. 2005
WinFixer 2005 Popup - Trotz Firefox - Log angehängt Windows XP Forum 28. Nov. 2005
Winfixer 2005 LOG - bitte um Auswertung Viren, Trojaner, Spyware etc. 15. Nov. 2005
Problem mit Winfixer 2005 Viren, Trojaner, Spyware etc. 31. Okt. 2005
WinFixer/SpySheriff Viren, Trojaner, Spyware etc. 3. Juni 2006